Privatumo taisyklės

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

   1. Internetinė svetainė www.away.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama
    UAB „Veiksmo poilsinė“.
   2. Įmonė – reiškia UAB „Veiksmo poilsinė“ (įmonės kodas 304233617, adresas
    K. Ladygos g. 1 – 116, Vilnius). Toliau asmens duomenų tvarkymo ir
    naudojimo taisyklėse „Įmonė“.
   3. Duomenų subjektas/lankytojas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Įmonė gauna ir tvarko
    asmens duomenis.
   4. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio
    sutartį ir Įmonės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio
    asmens duomenys yra tvarkomi.
   5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų
    subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta,
    pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, sąskaitos
    numeris.
   6. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
   7. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant
    juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
   8. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas:
    rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas,
    keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba)
    aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų
    rinkinys.
   9. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš
    dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
   10. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo
    darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų
    tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės
    aktuose.
   11. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais
    nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo
    tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo
    tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
   12. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens
    duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti
    išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų
    subjekto. valią.
   13. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų
    valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar
    duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.
   14. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo
    savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų
    materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
   15. Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse)
    vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų
    teisinės apsaugos įstatyme.
  2. BENDROS NUOSTATOS

   1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo
    nuostatos, kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis,
    atžvilgiu (toliau – Privatumo taisyklės). Privatumo taisyklėse – nustato asmens duomenų
    teisinės apsaugos principus, teisėto asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto
    teisių įgyvendinimo tvarką, teises, pareigas ir atsakomybę.
   2. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis,
    besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse
    nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti
    ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi
    teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
   3. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias taisykles.
    Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas
    po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi
    Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais
    Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su
    pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis
    Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
   4. Taisyklės parengtos vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu
    (toliau-Įstatymas), LR darbo kodeksu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
    Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
    duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos
    reglamentas), kitais LR galiojančiais teisės aktais.
   5. Įmonė renka Lankytojo duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu,
    telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įmonę, prisiregistravęs prie Įmonės internetinio puslapio ir
    tapęs registruotu vartotoju (kai tokią galimybę Įmonė suteikia) ar naudodamasis Įmonės
    internetiniu puslapiu.
   6. Įmonė rūpindamasi Lankytojo privatumu ir vertindama Lankytojo pasitikėjimą,
    įsipareigoja saugoti Lankytojo privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai
    šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Lankytojo sutikimo neatskleisti šios
    informacijos jokiems asmenims. Įmonė taip pat gali perduoti Lankytojo asmens
    duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įmonės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai.
    Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė
    yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos
    aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina
    adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Duomenų
    subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Įmonė neprisiima atsakomybės dėl
    žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek,
    kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens
    duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės
    aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įmonė gali perduoti
    vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta
    pagal galiojančius įstatymus.
  3. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS

   1. Įmonės renkami duomenys: Lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,
    telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės
    kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris), asmens kodas,
    gimimo data, lytis, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys. Duomenų
    subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia Įmonei.
   2. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik
    Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus
    atitinkamą nuorodą Svetainėje ir užpildžius visus privalomus registracijos formos
    (vardą, pavardę, elektroninį paštą) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus
    laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save UAB „Veiksmo poilsinė“ (toliau
    – Duomenys).
   3. UAB „Veiksmo poilsinė“ turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant
    prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu
    laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija
    apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčiasi iš Svetainės.
   4. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir
    tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus
    reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą
    reglamentuojančius teisės aktus. Įmonė užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja
    šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo
    numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai
    paslaugai suteikti.
   5. Įmonė, atlikdama savo pareigą ir tvarkydama Duomenų subjekto asmens duomenis,
    laikosi šių principų:

    1. Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto
     intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
     apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį
     Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių
     Taisyklių.
    2. Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
    3. Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.
    4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo
     principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra
     reikalingi, nekaupiami.
    5. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas,
     įskaitant konsultavimą apie Įmonės paslaugas.
    6. Duomenų subjekto asmens duomenų Įmonė neatskleidžia tretiesiems
     asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Įmonę
     įpareigoja pats Duomenų subjektas.
    7. Įmonė stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir
     tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami.
   6. Įmonė gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose
    Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.
   7. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų
    tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.
  4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR TVARKYMAS

   1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
    Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Įmonė
    taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų
    subjekto duomenų panaudojimui. Įmonė užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami
    duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų
    pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad
    asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
    Įmonės naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos
    nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
   2. Įmonė naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti
    Duomenų subjekto Įmonei patikėtus asmeninius duomenis. Įmonė naudoja saugumo
    sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Duomenų subjekto
    asmeninių duomenų ir jų panaudojimo Įmonės serveriuose. Tik specialius leidimus
    turintys Įmonės darbuotojai turi teisę matyti Duomenų subjekto asmeninius duomenis,
    pateiktus Įmonei, darbo tikslais.
   3. Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik Įmonės direktoriaus įgalioti
    asmenys.
  5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

   1. Duomenų subjektas turi teisę:
    1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
    2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
    3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo
     asmens duomenų tvarkymo, išskyrus saugojimą, veiksmus, kai duomenys
     tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
    4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu įstatymuose ir
     Taisyklėse nėra nustatyta kitaip;
    5. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis ADTAĮ 21-27
     straipsniuose nustatyta tvarka;
   2. Įmonė Duomenų subjektams informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikia
    teisės aktų nustatyta tvarka.
   3. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų
    nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti
    asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su
    Įmonėje esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie
    jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams
    teikiami per paskutinius vienerius metus. Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne
    vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos raštu
    pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.
  6. ATSAKOMYBĖ

   1. Duomenų subjektas privalo Įmonei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto
    asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų
    pasikeitimus. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar
    tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius
    savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.
  7. TAISYKLIŲ KEITIMAS

   1. Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama raštu.
   2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbti.
  8. SLAPUKAI

   1. www.away.lt svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums vertinant svetainės lankomumą, pateikti Jums pritaikytą turinį ir reklamą. Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje. Esant būtinybei, slapukus savo kompiuteryje visada galite išjungti, pakeisdami naršyklės nustatymus.
  9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   1. Lankytojas pateikiant informaciją apie save sutinka, kad UAB „Veiksmo poilsinė“ tvarko jo asmens duomenis. UAB „Veiksmo poilsinė“ tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). Surinkti Asmens duomenys saugomi Asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatytais tvarka ir terminais.
   2. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.