Vandenlenčių parko „away“ taisyklės

„away“ parkas (toliau – Parkas) – tai laisvalaikio ir vandenlenčių parkas esantis Rungos g. 13,
Elektrėnai.
Operatorius – UAB „Veiksmo poilsinė“ (buveinės adresas K. Ladygos g. 1 – 116, Vilnius, įmonės
kodas: 304233617, PVM mokėtojo kodas: LT100010177012).
Lankytojas – kiekvienas Parke pramogaujantis asmuo, Klientas, ir bet kuris kitas Tretysis asmuo
esantis parke, kuris operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą ar kitaip teisėtai įgijęs Operatoriaus
leidimą patekti į Parką ir/ ar naudojasi Parko teikiamomis paslaugomis.
Internetinė svetainė – Svetainė, esanti adresu www.away.lt
„away“ parko taisyklės (toliau – Taisyklės) yra „away“ parko paslaugų sutarties dalis.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios taisyklės nustato paslaugų teikimo tvarką Parko lankytojams, Klientams ir
   Tretiesiems asmenims, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus, operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Taisyklės sudarytos siekiant
   užtikrinti kiekvieno lankytojo, Kliento ir Trečiųjų asmenų, malonų poilsį Parke, gerą
   nuotaiką ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
  2. Šios taisyklės taikomos visiems Lankytojams, Klientams ir Tretiesiems asmenims.
   Kiekvienas Lankytojas, Klientas, ir/ar Tretieji asmenys privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
  3. Teisę naudotis Parke teikiamomis paslaugomis Lankytojas įgyja tik įsigijęs bilietą,
   gavęs leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais patekęs į Parką. Bilietų įsigijimo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustatyto šios taisyklės.
  4. Kiekvienas Lankytojas, įsigijęs bilietą ir patekęs į Parką automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.
 2. TEISĖ NAUDOTIS PARKO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS

  1. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, teisę naudotis Parko teikiamomis
   paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, mokantys plaukti. Jaunesni nei 14 metų lankytojai Parko paslaugomis gali naudotis tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu. Nuo 14 iki 16 metų lankytojai Parko paslaugomis gali naudotis tik pateikę galiojantį Parko nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų (globėjų). Sutikimo formą pateikiama
   Parke.
  2. Lankytojai, kurie yra jaunesni, nei 14 metų amžiaus gali naudotis Parko paslaugomis tik mokėdami plaukti ir su juo lydinčių suaugusiųjų priežiūra, kurie kartu su jų
   prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių Taisyklių laikymąsi ir lydymų nepilnamečių asmenų saugumą.
  3. Lankytojai privalo Parko personalo nurodymu dėvėti apsaugines priemones (apsauginė
   liemenė, šalmas ir pan.). Šiame taisyklių punkte nurodytas priemones lankytojai į Parką
   gali atsinešti patys, arba už nustatytą mokestį jas išsinuomoti ar įsigyti Vandens parke;
 3. BILIETO KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA

  1. Bilietų į Parką kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos skelbiamos Interneto svetainėje ir Parko kasoje.
  2. Lankytojai bilietus gali įsigyti, tiek interneto svetainėje, tiek Parke esančioje kasoje.
  3. Prieš įsigydamas bilietus į Parką, Lankytojas privalo patvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių Taisyklių.
  4. Bilietai į Parką gali būti neparduodami:
   1. dėl per didelio Lankytojų skaičiaus;
   2. vykstant uždariems renginiams;
   3. dėl techninių kliūčių;
   4. Kitais Operatoriaus nustatytais atvejais.
  5. Į bilieto kainą yra įskaičiuota apsauginės liemenės ir šalmo nuoma.
  6. Bilietus įsigyjant interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas Klientas.
  7. Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, Klientas yra informuojamas el. laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir paslauga bus suteikta. Prašome šį el. laišką išsisaugoti ir personalui paprašius parodyti, kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.
  8. Neatvykus 10 minučių iki rezervuoto laiko pradžios (rekomenduojamas laikas 20 minučių), ir neužsiregistravus paslaugos suteikimui, parko personalas vienašališkai, turi teisę šį rezervuotą laiką anuliuoti ir/arba savo nuožiūra perleisti kitam Klientui. Tokiu atveju sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.
  9. Negalint suteikti paslaugos, dėl gamtinių sąlygų (vėjo, lietaus, krušos, audros, žaibavimo, bangavimo ir kt.,) ar dėl įrangos gedimo, sumokėta kaina Klientui nėra grąžinama ir nėra kompensuojama.
 4. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Lankytojas turi teisę:
   1. Būti supažindintas su šiomis taisyklėmis prieš pradedant naudotis Parko teikiamomis paslaugomis.
   2. naudotis Parko paslaugomis tik sumokėjęs mokestį už naudojimąsi Parko paslaugomis ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Parke teikiamomis paslaugomis;
   3. Naudotis savo inventoriumi, t.y., vandenlente ar vandens slidėmis, apsaugos priemonėmis (neskęstanti liemenė ir šalmas yra privalomi). Šiuo atveju Lankytojas prisiima visišką atsakomybę už asmeninio inventoriaus tinkamumą ir kokybę, bei privalo užtikrinti, kad šis inventorius nekeltų grėsmės Lankytojų ir/ar trečiųjų asmenų sveikatai ir gyvybei, bei Parko įrangai ir inventoriui.
  2. Lankytojas įsipareigoja:
   1. būdamas Parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų, viešosios tvarkos taisyklių, Operatoriaus atstovų žodinių instrukcijų dėl Parke esančios įrangos ir inventoriaus ir naudojimosi jais;
   2. dėvėti neskęstančią apsauginę liemenę ir šalmą;
   3. pasinaudojęs išsinuomotu inventoriumi, Lankytojas jį turi grąžinti į nuomos punktą tokios pat būklės, kokios jis buvo perduotas Lankytojui. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, Lankytojas Operatoriaus kasoje apmoka visą inventoriaus kainą, nustatytą Operatoriaus.
   4. rūpintis savo asmeninių, taip pat ir iš Operatoriaus išsinuomotų daiktų saugumu, saugoti ir tausoti Parko įrangą ir inventorių;
  3. Lankytojams rekomenduojama į Parką nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, išmaniųjų įrenginių, fotoaparatų ir pan.,), kurie gali sugesti dėl drėgmės ar būti pamesti. Už pamestus ir/ar dingusius daiktus Parkas neatsako.
 5. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Operatorius turi teisę:
   1. į Parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
   2. į Parką neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių;
   3. į Parką neįleisti asmenų, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
   4. bet kuriuo metu pakeisti Parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
   5. pašalinti iš Parko lankytojus, kurie pažeidžia Parko taisykles ar Parke elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai negrąžinami.
  2. Operatorius įsipareigoja laikytis atitinkamų teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikdamas Lankytojams paslaugas Parke.
 6. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

  1. Parko administracija rekomenduoja Parke planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia saugiai naudotis jame teikiamomis paslaugomis.
  2. Parko administracija rekomenduoja Parke planuojantiems pramogauti lankytojams atvykti bent 20 minučių iki rezervuotos pramogos (jeigu rezervuota pramoga kateriu bent 30 min.) pradžios (persirengimui ir instruktažui).
  3. Parko administracija įspėja, kad lankytojams apmokėjusiems už pramogas, tačiau neatvykus laiku ir/ar pavėlavus, sumokėti pinigai nėra grąžinami ir pramogos laikas nėra perkeliamas.
 7. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

  1. Parke griežtai draudžiama:
   1. naudotis Parko paslaugomis be apsaugos priemonių ir neišklausius instruktažo;
   2. klaidinti Parko darbuotojus ir instruktorius be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Parko paslaugomis, triukšmauti, garsiai leisti savo muzikos įrašus, vartoti savo atsineštus alkoholinius gėrimus ir maistą, rūkyti tam neskirtose vietose;
   3. gadinti Parke esantį ar išsinuomotą iš Operatoriaus inventorių ir įrangą;
   4. šiukšlinti ir teršti Parko teritorijoje;
   5. vaikus iki 14 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros, ypatingai nemokančius plaukti, ar kuriems reikalinga papildoma ir/ ar speciali priežiūra;
   6. lankytis asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Parko, nekompensuojant sumokėto paslaugų mokesčio;
 8. ATSAKOMYBĖ

  1. Lankytojas, padaręs žalą Parkui, jame esančiam inventoriui ir įrangai, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir nedelsiant privalo atlyginti padarytą žalą Parkui ir/ar Tretiesiems asmenims patyrusiems žalą. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.
  2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, ir negalią turinčių asmenų supažindinimą su Parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi. Nepilnamečius asmenis lydintys asmenys įsipareigoja ir privalo užtikrinti, kad jų lydimi asmenys vykdytų visas Parko taisyklių nuostatas ir reikalavimus.
  3. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Parko darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes, bei asmenis galinčius turėti reikšmingos informacijos žalos administravimo procedūrai (jeigu tokių asmenų yra). Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nėra nagrinėjami ir administruojami ir žala (net ir nustačius žalos faktą) nėra atlyginama.
  4. Operatorius neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar sugadinti, įskaitant ir inventorių ar aprangą, kurie buvo apgadinti naudojantis Parko paslaugomis, Parko įranga ir/ar inventoriumi, ar dėl trečiųjų asmenų veikimo ir/ar neveikimo.

Lankytojas patvirtina ir sutinka su aukščiau išdėstytomis taisyklėmis ir sąlygomis, bei pateikiama informacija.